Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռաուսուցման  ծրագիր

 

ՆՊԱՏԱԿ 

 

Ծրագրի նպատակն է ապահովել համապատասխան լսարանի համար թեմատիկ մասնագիտական կրթություն՝ կի­րա­ռե­լով հեռաուսուցման և դասական ուսուցման հա­մակցված մեթոդները:

 

ԼՍԱՐԱՆ

 

Ծրագրի մասնակիցներ կարող են լինել ՀՀ, ԼՂՀ և Հայ սփյուռքի մեր հայրենակիցները:  

Ծրագրի յուրաքանչյուր խմբում կարող է մաս­նակ­ցել առավելագույնը տասը ուսանող: Յուրաքանչյուր խումբ ունի իր դասախոսը, ով իրականացնում է խորհրդատվական բնույթի աշխատանք:

 

ԹԵՄԱՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է մեկ ճա­նա­չո­ղա­կան, տասը թեմատիկ փուլեր ընդգրկող դա­սա­ժամերից, որոնք հավասարաչափ բաշխվում են տասնմեկ շաբաթների միջև:

 

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆ

 

ա) Երկու ընթացիկ և մեկ ավար­տա­կան առցանց քննությունները, որոնք անցկացվում են հա­մա­պատասխան ձևաչափով, նախապես սահ­ման­ված ժամերին: Առաջին ընթացիկ թես­տա­յին առցանց քննությունը տեղի է ունենում ուսուց­ման 7-րդ շա­բաթվա ընթացքում, երկրորդ ըն­թաց­իկ թեստային առցանց քննությունը տեղի է ունենում 13-րդ շա­բաթ­վա ընթացքում, իսկ ավարտական թեստային առցանց քննությունը տեղի է ունենում 14-րդ շաբաթվա ընթաց­քում:

 

բ) Ավարտական աշխատանքի պաշտպա­նու­թյունն անցկացվում է 15-րդ շաբաթվա ըն­թաց­­քում` բանավոր ընթացակարգով, նախապես ձևա­վորված հանձնաժողովի միջոցով, հա­մա­պատասխան ձևաչափով, նախապես սահ­ման­ված ժամերին:

 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ                    

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԵՐԲ 

ՀԱՐՑԵՐԻ

ՔԱՆԱԿ

ՄԵԿ ՀԱՐՑԻ

ՄԻԱՎՈՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՄԻԱՎՈՐ

ԿՐԵԴԻՏ

1.         

1-ին ընթացիկ

առցանց

քննություն

7-րդ

շաբաթ

40

0.1

4

1

2.         

2-րդ ընթացիկ

առցանց

քննություն

13-րդ շաբաթ

40

0.1

4

1

3.         

Ավարտական

առցանց

քննություն

14-րդ շաբաթ

100

0.1

10

2

4.         

Ավարտական

աշխատանքի

պաշտպանություն

15-րդ շաբաթ

-

_

2

1

5.         

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

 

20

5

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր խմբի ուսուցման ամբողջական ժամկետը երեք ամիս է:

Ուսումը վճարովի է:

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՐԱՆՑՎԵԼ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

 ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

Ծրագրի մասնակիցները ստանում են ԵՊՀ-ի կողմից տրվող ավարտական վկայական: