Գիտաժողովներ Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանդես
Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 2 (11)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2017 թ.

255 էջ

Տիտղոսաթերթ Հակոբյան Հ.Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացում. պետական քաղաքականությունը (2008-2016 թթ.) Աթայան Տ. Սմբատ Սպարապետի «Տարեգրքի» ժանրային պատկանելության շուրջ Կիրակոսյան Հ., Սարգսյան Ա. Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ Մալխասյան Մ.Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում Միրզաբեկյան Գ.Այսրկովկասի քաղաքական իրավիճակը 1720-ական թվականներին Անտոնյան Մ. Հումանիզմի և «կողմնակի վնասների» խաչմերուկում. Հայոց Մեծ եղեռնի որբերի խնամքի կազմակերպման խնդրի շուրջ Պետրոսյան Գ. Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918 թ. ապրիլ) Վիրաբյան Վ. Հայ-վրացական սահմնազատման մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ (1921 թ. փետրվար-1922 թ. սկիզբ) Դավթյան Է.Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը և Հայաստանը Ավագյան Ա.Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան. սերտ բարեկամություն և անդարձ բաժանում Միրզոյան Հ.Արիստոտելը և XVII դարի հայ փիլիսոփայությունը Տոնոյան Թ.Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն Ավետիսյան Հ.,Գնունի Ա.,Բոբոխյան Ա.,Մկրտչյան Լ., Սարգսյան Գ.Բրոնզ-երկաթեդարյան Հայաստանի դամբարանադաշտերի տարածական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները. նախնական դիտարկումներ Վարդանեսովա Տ.Զարգացած միջնադարյան ժամանակաշրջանի հասարակ խեցեղենի որոշ խմբերի մասին՝ ըստ Արցախում գտնվող Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի (ռուսերեն) Հովհաննիսյան Հ.Ուշագրավ փաստաթուղթ Լազարյանների արխիվից Պողոսյան Է. Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Սաֆրաստյան Լ.,Մարտիրոսյան Ա.Անի Սարգսյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան, Լուսինե Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք Մարգարյան Հ.Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260) Թունյան Վ.Հայկական հարցը Կովկասում: Ըստ ռուսական արխիվների և 1724-1914 թթ. հրատարակությունների նյութերի (ռուսերեն) Բայբուրդյան Վ.Արման Կիրակոսյան, Ակնարկներ Հայկական հարցի դիվանագիտական պատմության և պատմագրության Պողոսյան Ն.Դ. Ե. Երեմեև, Թուրքական հասարակական մտքի պատմությունը ХI-XXI դարերում (ռուսերեն) Տագէսեան Ա.Ռուբէն Աւշարեան, Ըստ Արձանագրութեանց. Հայ Երեսփոխանները Լիբանանի Խորհրդարանին մէջ Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 1 (10)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2017 թ.

252 էջ

Տիտղոսաթերթ Սահակյան Ա. Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը Վարդանյան Ա. Մամիկոնյանները 774-775 թթ. հակաարաբական համաժողովրդական ապստամբության շրջանում Պետրոսյան Գ. Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918 թ. մարտ-ապրիլ) Հայրունի Ա. Հայկական հարցը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում (1918 թ. մարտ-հունիս) (գերմաներեն) Ազատյան Ա. Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձի գնահատման շուրջ Պողոսյան Ն.«Հումանիտար ինտերվենցիայի» հասկացությունը և հայերի պաշտպանության համար ինտերվենցիաները Ռաֆայել Լեմկինի գործերում Հայրապետյան Տ.Հակաալիևյան դժգոհությունների ճնշումը և Հեյդար Ալիևի դիրքերի ամրապնդումն Ադրբեջանում (1995-1998 թթ.) Միրզոյան Է.Ազգային ինքնության խնդիրը «Ակօս» երկլեզու շաբաթաթերթում Հրանտ Դինքի խմբագրապետության տարիներին (1996-2007) Ավագյան Ա.Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան. սերտ բարեկամություն և անդարձ բաժանում Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի եռաբարբառյան կազմությունները (համաժամանակյա հայեցակետ) Թելյան Լ. Շարահյուսական նորմ. զուգաձևեր և շեղումներ Սարգսյան Ա. Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում Զաքարյան Ս.Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը Պողոսյան Վ. Հ. Ա. Մանանդյանի և նրա վրացի գործընկերների գիտական համագործակցության շուրջ (ռուսերեն) Ադամյան Ն.Փաստաթղթեր Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության գաղթականներին ցուցաբերած օգնության պատմությունից (1915 թ. հունվար, նոյեմբեր) (ռուսերեն) Պողոսյան Ն. Հրաչիկ Միրզոյան, Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ Պետրոսյան Վ Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը Բայբուրդյան Վ.Շիրակ Թորոսյան, Ծովային ելքի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում 1919-1920 թթ Թունյան Վ. Ղարաբաղ. պատմություն առճակատման համատեքստում (ռուսերեն) Հայրունի Ա. Էդվարդ Ֆիջիջյան (հրատարակիչ), Հայոց ցեղասպանությունը գերմանալեզու օրաթերթերի հայելիում 1912-1922 թթ Տագէսեան Ա. Յակոբ Չոլաքեան, Տարեգրութիւն Հայ Աւետարանական Բէթէլ Վարժարանի (1923-2013) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
Արխիվ