Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանդես
Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 2(26)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2022 թ.

249 էջ

Տիտղոսաթերթ Ղարիբյան Ա․, Գասպարյան Ռ․ Ադրբեջանական կեղծարարությունները Երևանի շուրջ Վարդանյան Ա.Մամիկոնյանների ծագման խնդիրը պատմագիտության մեջ և նրանց նախահայրենիքի տեղորոշման հարցը Ալեքսանյան Վ․Հայոց եկեղեցին Աբբասյան հարստության օրոք (VIII դարի երկրորդ կես) Եղիազարյան Ա․Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը Բաբլումյան Ա․Դիարբեքիրի նահանգի հայ բնակչության կոտորածները 1915 թ. Մարգարյան Ն․Հայապահպանության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները Մերձավոր Արևելքի որբանոցներում Հայոց ցեղասպանության տարիներին Հախոյան Վ․ Քեմալականների իրականացրած զանգվածային կոտորածները Ղարաքիլիսայի գավառում (1920-1921 թթ.)Քեմալականների իրականացրած զանգվածային կոտորածները Ղարաքիլիսայի գավառում (1920-1921 թթ.) Դալլաքյան Լ․ Մերձամուսնությունների խնդիրը հայոց եկեղեցական և սովորութային իրավունքի տեսանկյունից Շարուրյան Հ․ Միսաք Մեծարենցը թարգմանիչ Ջրբաշյան Ա․ Հեկզամետրային չափերը Եղիշե Չարենցի պոեզիայում Ավագյան Ա.Երբ եղեգները կանգուն են Ավետյան Ս․ Մրցակից լեզվական միտումների լույսի ներքո հայերենի որոշ ձևաշարահյուսական երևույթների բացատրման փորձ Ապրեսյան Ա․Նորաբանությունները Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում Սիմոնյան Ա․, Սահակյան Լ․, Սաֆարյան Ա․ XVII դարում Լվովում ստեղծված հայերեն ձեռագրում ընդգրկված «Ղփչաղերեն լեզվի քերականությունը» (Մատենադարան, հմր 3522) (ռուսերեն) Հակոբյան Ա․ Յակոբ Չոլաքեան, Սուրիահայ դպրոցի պատմութիւն Արամ Սիմոնյան (1955-2022) Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 1(25)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2022 թ.

247 էջ

Տիտղոսաթերթ Սահակյան Լ․ Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանում պահվող <<Տեղեկատու դիվան>>` Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության արխիվի պատմությունը և <<Բովանդակությունը>> Շահնազարյան Ա․ Տավուշ բերդը Եղիազարյան Ա. Գագիկ Ա Բագրատունին և նրա տիտղոսները Հայրունի Ա. «Գերմանական արևելյան առաքելության» հիմնադրումը և նրա հայօգնության աշխատանքների սկզբնավորումը (գերմաներեն) Ոսկանյան Ա.Աքսորյալ հայերի վերադարձը հետպատերազմյան Ադանայի նահանգ. բռնագրավյալ գույքերի խնդիրը. Գալուստյան Ռ.Հայ երեխաների բռնի տեղափոխումը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում. ընտրություն, ոչնչացում, ձուլում Հախոյան Վ.Կարսի հայության կոտորածը 1920-1921 թթ. Սահակյան Հ.Արցախյան հիմնախնդիրը, երկրաշարժը, հայերի հետապնդումները Թուրքիայում և Գերմանա-հայկական ընկերությունը (1988-1991 թթ.) Մելքոնյան Ռ.Հայաստանի ու Ադրբեջանի խնդիրները ԽՍՀՄ-ում (ըստ խորհրդահայ պաշտոնյաների հուշերի) Նալբանդյան Ա.Նորահայտ տապանագրեր Սանահնից Ալեքսանյան Տ., Միրիջանյան Դ. Գեղարքունիքի մարզի Ս. Վարդան հուշարձանները Վարդանանց սրբավայրերի ուսումնասիրության համատեքստում Պետրոսյան Վ. Հ.-Ե. կոկորդայինների տեսությունը և հին հայերենի խուլ շփական Հ(H)-ի հնչաբանական բնութագրերը (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակետեր) Դիլբարյան Ն. «Յովհաննու Կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ պատմութիւն Հայոց»-ի գրաբարյան դարձվածքների իմաստաբանությունը Ներսիսյան Ն. Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» շարքի ստեղծագործական մշակումների լեզվաոճական քննություն Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
Արխիվ