Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Նորություններ
Տպել

  Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկում  է 2021/2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելությունը: ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  մագիստրոսական ծրագրում (տրվում է Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան) ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցման համար հատկացվել է 2 տեղ:

 ԵՊՀ-ում փաստաթղթերի ընդունելությունը  կսկսվի  2021 թ. հունիսի  1-ից մինչև հուլիսի 1-ը (առցանց):

Ըստ Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2021/2022 ուս. տարվա ընդունելության կանոնակարգի մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է 2 փուլով.

1-ին փուլ՝ 01.06.2021 - 01.07.2021. Ընդունելության առաջին փուլում անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերի տվյալ մասնագիտության վերջին երեք տարվա շրջանավարտները, ովքեր ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից ստացել են 13 և բարձր միավորներ, իսկ դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է առնվազն 13: Դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննության, մրցութային հիմունքներով` մանդատային հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

Առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն ընթացիկ տարվա հուլիսի  5-ին և 6-ին, իսկ անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի մրցույթն իրականացվելու է ընթացիկ տարվա հուլիսի 8-ին:

Դիմորդների հավասար ՄՈԳ-ի առկայության դեպքում առաջնահերթության կարգով հաշվի են առնվում հետևյալ լրացուցիչ չափորոշիչները.

ա. գերազանցության դիպլոմի առկայությունը,

բ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները:

Անվճար տեղերի համար հայտարարված ընդունելության մրցույթը չհաղթահարելու դեպքում

1-ին փուլի դիմորդները ընդունվում են նույն կրթական ծրագրի վճարովի համակարգ:

Ընդունելության առաջին փուլում վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ-ի և այլ պետական ու ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված (ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած) ոչ պետական բուհերի (առկա և հեռակա ուսուցման ձևերի) շրջանավարտները:

2-րդ փուլ՝ 12.07.2021 - 20.08.2021. Ընդունելության երկրորդ փուլում անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելությունը կատարվում է միայն բանակից զորացրված (ԲԶ) դիմորդների համար նախատեսված տեղերի շրջանակներում, որին կարող են մասնակցել ԵՊՀ տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի որակավորում ունեցող, ՀՀ զինված ուժերում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած և վերջին երեք տարվա ընթացքում զորացրված դիմորդները:

Ընդունելության երկրորդ փուլով մագիստրատուրայի վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվելու համար կարող են դիմել նաև առաջին փուլին մասնակցելու իրավունք ունեցող, սակայն դիմելու ժամկետը բաց թողած դիմորդները:

Երկրորդ փուլի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն ընթացիկ տարվա օգոստոսի 26-ին և 27-ին, իսկ անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի մրցույթն իրականացվելու է ընթացիկ տարվա օգոստոսի 30-ին:

Մագիստրատուրայի վճարովի համակարգ ընդունված դիմորդները պարտավոր են 15-օրյա ժամկետում վճարել ուսման վարձավճարը (1-ին փուլում ընդունվածները մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսի 15-ը, 2-րդ փուլում ընդունվածները մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ը), որից հետո կատարվում է նրանց հրամանագրումը` ըստ մասնագիտությունների և մագիստրոսական ծրագրերի:

 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ


 Մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) մագիստրատուրայի ընդունելության լրացված դիմում-հայտ, որում դիմորդը, ըստ նախապատվության, կարող է նշել առավելագույնը 2 մագիստրոսական ծրագիր: Նշված առաջին ծրագրի չբացվելու դեպքում դիմորդը մասնակցում է երկրորդ ծրագրի մրցույթին (մագիստրոսական ծրագիրը չի բացվում, եթե ուսանողների թիվը չի համապատասխանում «ԵՊՀ դասախոսական կազմի ուսումնական և ուսումնամեթոդական բեռնվածության հաշվարկի նորմերի՚ 1-ին կետի պահանջներին):

բ) բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակներն ու պատճենները,

գ) 2 հատ լուսանկար (3x4 չափի),

դ) զինվորական գրքույկի բնօրինակն ու պատճենը (առկայության դեպքում),

ե) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի վնօրինակն ու պատճենը,

զ) ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 1500 դրամի վճարման անդորրագիրը:


Վերադառնալ