Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Հեռաուսուցման  ծրագիր

 

ՆՊԱՏԱԿ 

 

Ծրագրի նպատակն է ապահովել համապատասխան լսարանի համար թեմատիկ մասնագիտական կրթութիւն՝ կի­րա­ռե­լով հեռաուսուցման եւ դասական ուսուցման հա­մակցուած մեթոդները:

 

ԼՍԱՐԱՆ

 

Ծրագրի մասնակիցներ կարող են լինել ՀՀ, ԼՂՀ եւ Հայ սփիւռքի մեր հայրենակիցները:  

Ծրագրի իւրաքանչիւր խմբում կարող է մաս­նակ­ցել առաւելագոյնը տասը ուսանող: Իւրաքանչիւր խումբ ունի իր դասախօսը, ով իրականացնում է խորհրդատուական բնոյթի աշխատանք:

 

ԹԵՄԱՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է մէկ ճա­նա­չո­ղա­կան, տասը թեմատիկ փուլեր ընդգրկող դա­սա­ժամերից, որոնք հավասարաչափ բաշխւում են տասնմէկ շաբաթների միջեւ:

 

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆ

 

ա) Երկու ընթացիկ եւ մէկ աւար­տա­կան առցանց քննութիւնները, որոնք անցկացւում են հա­մա­պատասխան ձեւաչափով, նախապէս սահ­ման­ուած ժամերին: Առաջին ընթացիկ թես­տա­յին առցանց քննութիւնը տեղի է ունենում ուսուց­ման 7-րդ շա­բաթուայ ընթացքում, երկրորդ ըն­թաց­իկ թեստային առցանց քննութիւնը տեղի է ունենում 13-րդ շա­բաթ­ուայ ընթացքում, իսկ աւարտական թեստային առցանց քննութիւնը տեղի է ունենում 14-րդ շաբաթուայ ընթաց­քում:

 

բ) Աւարտական աշխատանքի պաշտպա­նու­թիւնն անցկացւում է 15-րդ շաբաթուայ ըն­թաց­­քում` բանաւոր ընթացակարգով, նախապէս ձեւա­ւորուած յանձնաժողովի միջոցով, հա­մա­պատասխան ձեւաչափով, նախապէս սահ­ման­ուած ժամերին:

 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ                    

 

ԱՆՈՒԱՆՈՒՄ

ԵՐԲ 

ՀԱՐՑԵՐԻ

ՔԱՆԱԿ

ՄԷԿ ՀԱՐՑԻ

ՄԻԱՒՈՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՄԻԱՒՈՐ

ԿՐԵԴԻՏ

1.         

1-ին ընթացիկ

առցանց

քննութիւն

7-րդ

շաբաթ

40

0.1

4

1

2.         

2-րդ ընթացիկ

առցանց

քննութիւն

13-րդ շաբաթ

40

0.1

4

1

3.         

Աւարտական

առցանց

քննութիւն

14-րդ շաբաթ

100

0.1

10

2

4.         

Աւարտական

աշխատանքի

պաշտպանութիւն

15-րդ շաբաթ

-

_

2

1

5.         

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

 

20

5

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ

 

Ծրագրի շրջանակներում իւրաքանչիւր խմբի ուսուցման ամբողջական ժամկէտը երեք ամիս է:

Ուսումը վճարովի է:

 

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԳՐԱՆՑՈՒԵԼ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

 

 ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

Ծրագրի մասնակիցները ստանում են ԵՊՀ-ի կողմից տրուող աւարտական վկայական: