Armenia and the Region in International Platform Conferences Master's programs Distance Learning News Work Repository Links Partners Site map

About us >> In press >> 2014 թ. >> 10. Ատենապետ Տեր Ներսես Պետրոս ԺԹ կաթողիկոս-պատրիարքը ընդունեց ԵՊՀ ՀՀԻ փոխտնօրեն Մհեր Հովհաննիսյանին